Tiếng hoa hằng ngày bài 24 Đi cắt tóc

mùa hè nóng, để tóc tốt thật khó chịu
hôm nay tớ đi cắt tóc nên giới thiệu luôn bài này.

1. 我想剪头发。
Wǒ xiǎng jiǎn tóufa.
Tôi muốn cắt tóc.

我想 wǒ xiǎng, tôi muốn.
剪 jiǎn, cắt.
头发 tóufa, tóc.

2. 修一下就可以了。
Xiū yíxià jiù kěyǐ le.
Chỉ cắt tỉa một chút là được.
修一下 xiū yíxià, cắt tỉa một chút.
就 jiù, chỉ.
可以 kěyǐ, được.
就可以了 jiù kěyǐ le, là được.

3. 我想染头发。
Wǒ xiǎng rǎn tóufa.
Tôi muốn nhuộm tóc.
Bây giờ nhiều bạn gái thích
nhuộm tóc màu. Nếu bạn
muốn nhuộm tóc, bạn sẽ nói
thế nào? Bạn có thể nói 我想染头发.
我想 wǒ xiǎng, tôi muốn.
染 rǎn, nhuộm.
头发 tóufa, tóc.
染头发 rǎn tóufa, nhuộm tóc.

4. 别剪太短了。
Bié jiǎn tài duǎn le.
Đừng cắt ngắn quá nhé.
Nếu bạn sợ họ cắt ngắn quá
thì nên nói thế nào để họ
không cắt ngắn quá? Bạn có
thể nói 别剪太短了.
别 bié, đừng.
剪 jiǎn, cắt.
太 tài, quá.
短 duǎn, ngắn.

Xem thêm:  Từ vựng HSK 5 tiếng Trung với 1300 từ giúp bạn thi qua HSK 5
Nếu bạn cần từ điển Trung Việt cho điện thoại, chúng tôi khuyên dùng từ điển dưới đây:
%d bloggers like this: